header banner
Default

DNB boete Coinbase 3,3 miljoen euro voor het niet registreren in Nederland


Table of Contents

  Coinbase heeft in Nederland cryptovalutadiensten aangeboden zonder dat het zich hiervoor heeft geregistreerd bij De Nederlandsche Bank. Het bedrijf krijgt daarom een boete van ruim 3,3 miljoen euro. Binance kreeg vorig jaar om dezelfde reden een vergelijkbare boete.

  Bedrijven die in Nederland cryptovalutadiensten aanbieden, zijn onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht om zich te registreren bij De Nederlandsche Bank. Coinbase heeft dit niet op tijd gedaan en krijgt daarom een boete van 3.325.000 euro.

  Bij de overtreding hoort een basisbedrag van twee miljoen euro, maar De Nederlandsche Bank heeft dit bedrag verhoogd omdat Coinbase wereldwijd een van de grootste aanbieders van cryptovalutadiensten is. "Bovendien heeft Coinbase in Nederland een aanzienlijk aantal klanten dat cryptovalutadiensten afneemt." Door niet tijdig te registreren heeft de beurs daarnaast jarenlang geen heffingen afgedragen aan de toezichthouder en 'geen andere kosten' hoeven maken vanwege het doorlopende toezicht. Daardoor kon de dienst concurrentievoordeel genieten, aldus de centrale bank.

  De Nederlandse Bank verhoogde de boete verder omdat de beurs zich jarenlang niet registreerde, terwijl deze plicht in mei 2020 is ingevoerd. "Wel heeft DNB de boete met vijf procent gematigd, omdat DNB in positieve zin heeft meegewogen dat Coinbase altijd de intentie heeft gehad om een registratie bij DNB te verkrijgen." De beurs kreeg die registratie op 22 september 2022.

  Met een registratie zijn bedrijven onder meer verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij financiële opsporingsautoriteiten. Bedrijven die zich niet aan de wet houden, kunnen een boete van maximaal vier miljoen euro krijgen. In juli 2022 kreeg Binance eveneens een boete van 3,3 miljoen euro omdat het zich niet tijdig had geregistreerd. Binance had bezwaar aangetekend tegen deze boete, maar trok dit later weer in. Coinbase kan nog tot 2 maart beroep aantekenen.

  Sources


  Article information

  Author: Jonathan Pacheco

  Last Updated: 1698239522

  Views: 794

  Rating: 4.1 / 5 (45 voted)

  Reviews: 88% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Jonathan Pacheco

  Birthday: 2003-03-15

  Address: 930 Mcdaniel Locks Apt. 363, Lake Luis, MO 18441

  Phone: +3868164505996414

  Job: Surveyor

  Hobby: Sculpting, Soccer, Sewing, Surfing, Quilting, Animation, Puzzle Solving

  Introduction: My name is Jonathan Pacheco, I am a brilliant, resolved, valuable, priceless, tenacious, risk-taking, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.